KosztyCo się opłaca?

W celu porównania kosztów budowy nawierzchni drogowych podatnych (asfaltowych) i sztywnych (betonowych) dokonano analizy porównawczej wykonania nawierzchni drogowych dla kategorii ruchu od KR1 (ruch lekki) do KR7 (ruch ciężki) wraz z uwzględnieniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych. W niniejszym opracowaniu przyjęto oznaczenia oraz rozwiązania konstrukcyjne występujące w Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.) oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). Nie uwzględniono rozwiązania konstrukcyjnego Typ E dla nawierzchni podatnych i półsztywnych, z uwagi na fakt bardzo zmiennych kosztów związanych z przygotowaniem podbudowy zasadniczej wykonanej w technologii recyklingu na zimno oraz braku normatywnych danych z Katalogu Nakładów Rzeczowych.

Ceny wykorzystane w niniejszym opracowaniu pochodzą z Informacji o cenach czynników produkcji. Bazą kosztorysową dla cen materiałów – M, sprzętu – S i robocizny – R jest baza cenowa pochodząca z cennika Sekocenbud, która jest powszechnie wykorzystywana do kosztorysowania robót drogowych, m.in. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do analizy kosztów wykorzystano ceny materiałów i sprzętu zaktualizowany w I kwartale 2019 roku.

Zakres prac w poszczególnych etapach budowy nawierzchni asfaltowych i betonowych wraz z normami czasowymi pochodzą z Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR 231, KNNR 6 oraz uzupełnienie do KNR 231).

Kategoria ruchu KR1

KR1

 

Kategoria ruchu KR2

KR2

 

 

Kategoria ruchu KR3

KR3

 

 

Kategoria ruchu KR4

KR4

 

 

Kategoria ruchu KR5

KR5

 

 

Kategoria ruchu KR6

KR6

 

 

Kategoria ruchu KR7

KR6

 

 

Łączne zestawienie kosztów budowy nawierzchni betonowych i asfaltowych dla kategorii ruchu od KR1 do KR7

KR1-KR7


Powyższe porównania kosztów budowy nowych nawierzchni drogowych w technologii asfaltowej i betonowej wskazują, że w przypadku kategorii ruchu KR1 ceny budowy nawierzchni betonowych są nieznacznie wyższe od nawierzchni asfaltowych. Dla kategorii ruchu KR2 koszty budowy są porównywalne, a począwszy od kategorii ruchu KR3 nawierzchnie betonowe są zdecydowanie najtańszym rozwiązaniem konstrukcyjnym.

Potwierdzeniem powyższych wyliczeń kosztorysowych są rzeczywiste koszty budowy nawierzchni betonowej w gminie Ujazd z roku 2006. W przeliczeniu na powierzchnię 1 m2 nawierzchni betonowej cena wyniosła 95,45 PLN, dla porównania cena nawierzchni asfaltowej (również w gminie Ujazd), która eksploatowana jest w tych samych warunkach, wyniosła 91,83 PLN. W obu przypadkach koszty budowy są porównywalne, z tą różnicą, że wykonawca udzielił gwarancji 10 lat dla nawierzchni betonowej, natomiast dla nawierzchni asfaltowej okres gwarancyjny wynosi 5 lat.